Icon đáng yêu

Lovely show

04_by_jerikuto_d7a4cvz_by_jerikuto-d7o231h 64aede334854b5223244efc6a0f4129e-d7a4cw6 86863c449b02a484c672560a8beb0093-d7a4cwx 63850948a472738b68848dea4da9b23d-d7a4cvz b658f10883a9cf6592236ad5b5e6ec0c-d7a4cx7 cf465c65c755dce064d0c0d993e1a2c3-d7a4cx8 ed13c9479bd065193923407edfa3625b-d7a4cxe ef516d4ee58e10acd850f1c45ffb04fd-d7a4cvr lovely_shoujo__eating_ramen_noodles___v4__by_jerikuto-d7a4cx3 lovely_shoujo__full_or_satisfied___v4__by_jerikuto-d7a4cvt lovely_shoujo__heart_for_you___v3__by_jerikuto-d7a4cvq lovely_shoujo__hi_hello___v2__by_jerikuto-d7a4cwd lovely_shoujo__laughs___v4__by_jerikuto-d7a4cx0 lovely_shoujo__lovely_heart_dance___v4__by_jerikuto-d7a4cw0 lovely_shoujo__murmur___v4__by_jerikuto-d7a4cwt lovely_shoujo__my_kawaii_cheeks___v3__by_jerikuto-d7a4cwh lovely_shoujo__pretty_please___v3__by_jerikuto-d7a4cxd lovely_shoujo__round_dance___v4__by_jerikuto-d7a4cxb lovely_shoujo__shocked___v3__by_jerikuto-d7a4cw9 lovely_shoujo__spy___v__by_jerikuto-d7a4cwj lovely_shoujo__takes_picture___v3__by_jerikuto-d7a4cvw lovely_shoujo__total_shock___v4__by_jerikuto-d7a4cwz lovely_shoujo_emoji__huggy_hug___v2__by_jerikuto-d7a4cw7 lovely_shoujo_emoji__sho_lovely___v2__by_jerikuto-d7a4cwb lovely_shoujo_emoji__yay_hurray___v2__by_jerikuto-d7a4cvu

Luffy

a5967fda517349762be4ecf986328076-d7a4ch4 luffy_anime_emoji__angry___v5__by_jerikuto-d7a4cgt luffy_anime_emoji__big_grin___v3__by_jerikuto-d7a4cge luffy_anime_emoji__blinking___v5__by_jerikuto-d7a4ch7 luffy_anime_emoji__blush___v2__by_jerikuto-d7a4ch8 luffy_anime_emoji__can_t_talk___v5__by_jerikuto-d7a4che luffy_anime_emoji__chuu_kiss_heart___v5__by_jerikuto-d7a4chk luffy_anime_emoji__confused_or_dizzy___v4__by_jerikuto-d7a4cgg luffy_anime_emoji__cry___v4__by_jerikuto-d7a4cgp luffy_anime_emoji__disappointed___v3__by_jerikuto-d7a4cgl luffy_anime_emoji__eh___v5__by_jerikuto-d7a4chl luffy_anime_emoji__furious___v5__by_jerikuto-d7a4ch5 luffy_anime_emoji__got_hit_or_slap___v5__by_jerikuto-d7a4chg luffy_anime_emoji__hehehehe___v5__by_jerikuto-d7a4ch2 luffy_anime_emoji__nose_pick___v5__by_jerikuto-d7a4cgz luffy_anime_emoji__peh_whatever___v5__by_jerikuto-d7a4chd luffy_anime_emoji__puking___v5__by_jerikuto-d7a4cgv luffy_anime_emoji__screaming___v5__by_jerikuto-d7a4cgq luffy_anime_emoji__sho_happy___v3__by_jerikuto-d7a4chh luffy_anime_emoji__shocked___v5__by_jerikuto-d7a4cha luffy_anime_emoji__tsundere___v5__by_jerikuto-d7a4cgk luffy_anime_emoji__wondering___v5__by_jerikuto-d7a4cgb luffy_emoji__in_love___food____v2__by_jerikuto-d7a4cgr luffy_emoji__sparkle_eye_evil___v2__by_jerikuto-d7a4cgi

Bear

bear_emoji_12__really___v1__by_jerikuto-d778kv7 bear_emoji_13__blushing_hnnng___v1__by_jerikuto-d778kuk bear_emoji_14__blushing_aaaah___v1__by_jerikuto-d778ku9 bear_emoji_15__sho_happy___v1__by_jerikuto-d778ku3 bear_emoji_17__eager___v1__by_jerikuto-d778kuy bear_emoji_30__sorry___v2__by_jerikuto-d7n4wkv bear_emoji_31__hello_hi___v2__by_jerikuto-d7n4wli bear_emoji_33__sad___v2__by_jerikuto-d7n4wle chipi-chiu  ffa15672742fa00b136616c35e17c068-d778kut panda_emoji_13__hmm___v1__by_jerikuto-d6wboa5 panda_emoji_27__good_night___v2__by_jerikuto-d7n4wkq panda_emoji_28__hello_hi___v2__by_jerikuto-d7n4wla panda_emoji_31__hello___v2__by_jerikuto-d7n4wi9 panda_emoji_32__happy_blush___v2__by_jerikuto-d7oiuxsd29c48699b9f85d492143893d78e516d-d7xwhs7

 

Neko emoji

8a16c80f696905baa50ebeef529c8e84-d778loy 27b665e0c32f299b052ff45f18373e99-d84m1wg 52f258d5e5314ded29ddb34a6a87ec5c-d7a4cte 53a43469d4d176527976c907dbbf669f-d84m1x9 483e5b83a9d0395cf112d00b407f96b3-d7a4cqa bear_emoji_08__rolling_love___v1__by_jerikuto-d723oin bear_emoji_10__long_time_no_see___v1__by_jerikuto-d7243dx bunny_emoji_33__hi_hi___v2__by_jerikuto-d71lkne bunny_emoji_74__snuggy___v4__by_jerikuto-d7n4whx f1001a42ea556ce7353d3cde8ed7106a-d84m1ve misc_emoji_01__christmas_tree___v1__by_jerikuto-d6x68hv neko_emoji_02__lazy___v1__by_jerikuto-d6x68gz neko_emoji_03__good_morning__by_jerikuto-d6x68gx neko_emoji_04__bummer__by_jerikuto-d6x68np neko_emoji_04__sleeping__by_jerikuto-d6xav4g neko_emoji_05__rolling__by_jerikuto-d6xav2i neko_emoji_06__teasing__by_jerikuto-d6x68ib neko_emoji_08__good_night___v1__by_jerikuto-d6x68i8 neko_emoji_09__disturbing___v1__by_jerikuto-d6x68i5 neko_emoji_11__i_luv_apples___v1__by_jerikuto-d723rmk neko_emoji_12__cooking___v1__by_jerikuto-d723rn3 neko_emoji_15__angry___v1__by_jerikuto-d7a4cqc neko_emoji_16__blush___v1__by_jerikuto-d7a4cqi neko_emoji_17__happy___v1__by_jerikuto-d7a4cql neko_emoji_18__cheer___v1__by_jerikuto-d7a4cqt neko_emoji_19__evil_laugh___v1__by_jerikuto-d7a4cqd neko_emoji_20__xd_very_happy___v1__by_jerikuto-d7a4cqf neko_emoji_21__sweat_or_creep_out___v2__by_jerikuto-d7a4cqk neko_emoji_22__shocked_aah___v2__by_jerikuto-d7a4cqo neko_emoji_23__scratching_my_back___v2__by_jerikuto-d7a4cqq neko_emoji_24__smile___v2__by_jerikuto-d7a4cqv neko_emoji_25__cool___v2__by_jerikuto-d7a4cqx neko_emoji_26__yay_sho_happy___v2__by_jerikuto-d7a4crg neko_emoji_30__lazy_nomnomnom___v2__by_jerikuto-d7a4crs neko_emoji_31__crying___v2__by_jerikuto-d7a4cr4 neko_emoji_32__clap___v2__by_jerikuto-d7a4cu3 neko_emoji_36__oh_no___v2__by_jerikuto-d7n4wkx (1) neko_emoji_36__oh_no___v2__by_jerikuto-d7n4wkx neko_emoji_37__yay___v2__by_jerikuto-d7n4wl4 neko_emoji_38__music___v2__by_jerikuto-d7n4who neko_emoji_43__sneaky___v3__by_jerikuto-d8fa8ib neko_girl_13__fangirling_sparkles___v1__by_jerikuto-d7a4f2b

#########

__thinking_heart___by_chipi_chiu-d6rawai 1d8fab686d49a5acdfbd0312c18e908a-d5qyiqa 042b181cb3011e95e386e9538f3c774f-d6rawarabc5fdd8eb825245b04742f1b21b3598-d6raw9509fdd7ab2b5427966fcb6a85be247ca1-d5qyi0o__merry_x_mas___by_chipi_chiu-d6rb1eg6e8bc0d7b2c0c0de80e285ca44ddbc70-d7nyjh4   99c58521eaded26886dcf4aa92f643df-d7aq1vy a1d294bc5e4fb8a398f67ccad0683579-d7aq1ve a0149bc210127f28c2e6f4594914e962-d6rawa6  bear_emoji_01__good_job___v1__by_jerikuto-d7243dq bear_emoji_02__blush___v1__by_jerikuto-d723o38 bear_emoji_04__shy___v1__by_jerikuto-d723o2r bear_emoji_05__excited___v1__by_jerikuto-d723o2l bear_emoji_06__disappointed___v1__by_jerikuto-d723o2h bear_emoji_07__uh_huh___v1__by_jerikuto-d723o2b bear_emoji_11__doze_off___v1__by_jerikuto-d72448y bear_emoji_17__angry___v1__by_jerikuto-d7n4wj6 bear_emoji_18__waving___v1__by_jerikuto-d7n4wjn bear_emoji_19__crying___v1__by_jerikuto-d7n4wjo bear_emoji_20__kawaii___v1__by_jerikuto-d7n4wjp bear_emoji_21__polite_formal_bow_respect___v1__by_jerikuto-d7n4wju bear_emoji_22__air_chuu_kiss_heart___v1__by_jerikuto-d7n4wjw bear_emoji_24__laughing___v1__by_jerikuto-d7n4wjz bear_emoji_25__embarrassed___v2__by_jerikuto-d7n4wk1 bear_emoji_26__tired_and_sick___v2__by_jerikuto-d7n4wk3 bear_emoji_27__running_or_following___v2__by_jerikuto-d7n4wk6 bear_emoji_28__yawn_and_lazy___v2__by_jerikuto-d7n4wkg bear_emoji_34__surprised___v2__by_jerikuto-d7n4wkc bear_emoji_35__shocked_exclamation___v2__by_jerikuto-d7n4wka bear_emoji_37__wondering_question___v2__by_jerikuto-d7n4wkb bunny_emoji_72__heart_wink___v2__by_jerikuto-d7n4wki bunny_emoji_72__kawaii___v4__by_jerikuto-d7n4whh bunny_emoji_73__tears___v4__by_jerikuto-d7n4whm bunny_emoji_73__wondering___v4__by_jerikuto-d7n4whjd9e328640a5d519d82c87d73d6d0e05f-d7aq1vn e0719bd57a0048239756c036a0cf346c-d7o46qj ee5b3f5f5f052486f6e991ed762ef4a7-d6raw9d f2da376858960fca447b84e50d2abbef-d7n4wjy  hb_gif_fkgvfd_by_chipi_chiu-d75sq0h hb_giffdgvd_by_chipi_chiu-d75snxa kao_emoji_31__i_m_different___v2__by_jerikuto-d723oxj kao_emoji_74__that_s_impossible___v4__by_jerikuto-d72439e kao_emoji_76__i_ll_be_waiting___v4__by_jerikuto-d724396 kao_emoji_82__hail_or_surrender_or_sorry___v5__by_jerikuto-d72438g kao_emoji_83__good_morning___v5__by_jerikuto-d724389 kao_emoji_85__good_bye___v5__by_jerikuto-d72437u kao_emoji_88__feeling_loved___v5__by_jerikuto-d723ma0 kao_emoji_93__excitement___v5__by_jerikuto-d7no73n m_by_chipi_chiu-d75ac7s neko_emoji_28__yay_sho_happy___v2__by_jerikuto-d7c24wf panda_emoji_10__blush___v1__by_jerikuto-d7243dd panda_emoji_11__clap___v1__by_jerikuto-d7243d8 polu5o0_by_chipi_chiu-d851e2c sign_emoji_01__right__by_jerikuto-d7243d3 sign_emoji_02__left__by_jerikuto-d7243d0 sign_emoji_03__thumbs_up__by_jerikuto-d7243cs sign_emoji_04__down__by_jerikuto-d7243cn sign_emoji_05__ok_or_money__by_jerikuto-d7243cj sign_emoji_07__up__by_jerikuto-d7243c6 sign_emoji_09__peace__by_jerikuto-d7243bqtumblr_inline_mmzniwzdn91qz4rgp_by_chipi_chiu-d851dvotumblr_inline_mqbyzuglvd1qz4rgp_by_chipi_chiu-d851dnstumblr_inline_n0vrymt2nm1rxsw83_by_chipi_chiu-d766zaqtumblr_inline_n0vryskpqw1rxsw83_by_chipi_chiu-d766yaitwitterr_icon_ani_by_chipi_chiu-d6dc75cyoutuber_icon_ani_by_chipi_chiu-d6dc7jgfb_icon_ani_by_chipi_chiu-d6dc7tablogger_icon_ani_by_chipi_chiu-d6dc7op

0b1e2a2807cf-5 4a50efadt8154f39bb079&690 740474a1b50frep5 975751xf334qiw6x back home2 imgb19bc378zik9zj myAvatar_17004826_1 myAvatar_17005026_1 myAvatar_17005311_1 myAvatar_17005725_1 myAvatar_17005797_1 myAvatar_17005799_1 next pcp_download_087 yaffies lien ketbullet___bunny__with_bow____by_cutiechoco-d727wlz bullet___clock__animated____by_cutiechoco-d72asak bullet___kitty___by_cutiechoco-d727wda bullet___youtube___by_cutiechoco-d72bonj commission_info_by_eunpyon-d8wp3s7 e_mail_by_gasara-d5q9795 gallery_by_eunpyon-d8wp3rl gif_by_emoxynha-d54cx90 hamtaro_mouse_emoji_02__kawaii___v1__by_jerikuto-d7n4wih heart_emote_by_gasara-d62dv0x note_me_by_eunpyon-d8wp3t3 pink_bunny_bullet_by_puucheii-d62x04c sweet_ness_icon0004_by_gasara-d5pw6qt tiny_note_icon_by_neripixu-d6ubw4hcutearriba2

 

Số từ: 6 Bản nháp được lưu lúc 22:31:07.

Đăng bài viết

Tình trạng: Bản nháp SửaChỉnh sửa trạng thái
 Chế độ mở của trang web: Công khaiSửaChỉnh sửa độ rõ nét
Publicize: Not Connected Hiển thị

Format

 Chuẩn
Đứng riêng
Hình ảnh
Video
Trích dẫn
Liên kết
Bộ sưu tập

Chuyên mục

Thẻ

Thẻ

Phân cách các thẻ bằng dấu phẩy (,).

Chọn từ những thẻ được dùng nhiều nhất

Ảnh tiêu biểu

Writing Helper

Gửi trackback

Gửi trackback tới:
(Phân cách URL bởi khoảng trống)

Trackbacks are a way to notify legacy blog systems that you’ve linked to them. If you link other WordPress sites, they’ll be notified automatically using pingbacks, no other action necessary.

Thảo luận

 Cho phép gửi phản hồi.
Cho phép trackback và pingback trên trang này.

Likes and Shares

 Show likes.

 Show sharing buttons.

Số từ: 6 Bản nháp được lưu lúc 22:31:07.

Đăng bài viết

Tình trạng: Bản nháp SửaChỉnh sửa trạng thái
 Chế độ mở của trang web: Công khaiSửaChỉnh sửa độ rõ nét
Publicize: Not Connected Hiển thị

Format

 Chuẩn
Đứng riêng
Hình ảnh
Video
Trích dẫn
Liên kết
Bộ sưu tập

Chuyên mục

Thẻ

Thẻ

Phân cách các thẻ bằng dấu phẩy (,).

Chọn từ những thẻ được dùng nhiều nhất

Ảnh tiêu biểu

Writing Helper

Gửi trackback

Gửi trackback tới:
(Phân cách URL bởi khoảng trống)

Trackbacks are a way to notify legacy blog systems that you’ve linked to them. If you link other WordPress sites, they’ll be notified automatically using pingbacks, no other action necessary.

Thảo luận

 Cho phép gửi phản hồi.
Cho phép trackback và pingback trên trang này.

Likes and Shares

 Show likes.

 Show sharing buttons.

Advertisements

🌟 Gửi phản hồi. Vui lòng viết tiếng Việt đầy đủ dấu. 😋 Xin cảm ơn! 😚 Biểu thị cảm xúc khi comment. 🍀 😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 💋 💓 💗 💘 💜 💤 ✌ 🙏 🍁 🍂 🍃 🌟 🌴 🌵 🌷 🌸 🌹 🌺 🌻 🍓 🎁 ✨ 🎶 🎄 ⛄ 💐 🎵 🍊 🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s